α-Fe 2 O 3 Nanoparticles on Bi 2 MoO 6 Nanofibers: One-dimentional Heterostructures Synergistic System with Enhanced Photocatalytic Activity

  • 10.1016/j.spmi.2016.01.002
  • Superlattices and Microstructures